تفاوت است بین انسان و حیوان! مسیولیت پذیری و سخن رانی!

عزیز نسین بسیار زیبا این را گفته است. انسان نه تنها در قبال گفته‌هایش مسیول است. بلکه در قبال ناگفته‌هایش هم مسیول است. اگر چیزی می‌بینی و نمی‌گویی در قبال دیگران مسیولی. 

اگر در این روزهای ایران می‌بینی که ظلم و جنایت می‌شود و به زبان نمی‌آوری،‌ در قبال این مردم و زمانه مسیولی. شاید نفع می‌بری از نگفتن، یا ترس داری و یا ...

مهم نیست که چه دلیلش باشد، بدان که شریک این بیداد و ظلمی هستی که می‌دانی و در برابرش نمی‌ایستی. بخواهی راهش را پیدا می‌کنی. ننشین!