اجرای نمادین سر بریدن در مسجدی در کانادا برای بچه‌ها

در این ویدیویی که می‌بینید در قسمتی از اجرای تیاتر بچه‌گانه، یکی از بچه‌ها را می‌بینید که با شمشیری غیر واقعی سر دیگری را می‌زند. فکرش را بکنید که چنین عملی جلوی این همه بچه چه تاثیری بر روی آنها خواهد گذاشت. در پس ذهنشان خواهد نشست که سر بریدن کاری بوده که با ما (نیاکان آنها) کردند و اگر وقتی من هم دستم برسد باید با دشمنم بکنم. حالا بماند که چرا در کانادا امکان اجرای چنین مراسمی داده می‌شود و آیا اینها هستند که باعث می‌شوند تروریستهایی از بین این بچه‌ها پرورش پیدا کند و به خاورمیانه برای جنگ با دشمن بروند یا نه؟