چینی بشکنی!

ای استعمارگران دنیای نوین بدانید که جز نفرین ملتها چیزی برایتان نمی ماند!

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر