عرب و عرب زبانها! شما عرب زبان هستید و نه عرب!


آنها فردوسی نداشتند که به زبان خود صحبت کنند.

تاریخ بخوانید دو قرن سکوت کتابهای باستانی پالیزی ...

اگر بنا بر عذرخواهی باشد این عربها هستند که باید عذرخواهی کنند.

یک جمع کثیر اشک و ناله
انگار که خورده ملک و ملت
شش دانگ به نام شان قباله

تاریخ بخوان جناب هالو
اندرز بگیر ز این مقاله
تجدید نظر به کار خود کن
این راه و روش کن استحاله
آن قدر نتاز تا بیفتی
مانند خران درون چاله

دیدی که به کفر می توان ماند
لیکن به ستمگری محاله


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر