خواستگاه "انقلاب فرزندان خودش را می‌خورد"

The revolution like Saturn devours its own children.نقاشی‌ای که در بالا می‌بینید در سده ۱۸ ترسایی کشیده شده است و عنوانش Saturn فرزندان خودش را می‌خورد، می‌باشد. Saturn یکی از خدایان یونان باستان بوده که به شک این که فرزندانش برعلیه او می‌شورند دست به خوردن فرزندانش می‌زند.

بعدها در هنگام صحبت کردن درباره انقلابها (به خصوص انقلاب فرانسه) این اصطلاح به کار رفته شد. بعدها این اصطلاح در فارسی به ؛انقلاب فرزندان خودش را می‌خورد؛ ترجمه یافت.